Ogólne Warunki Handlowe ResMed EMEA | ResMed Polska

Ogólne Warunki Handlowe ResMed EMEA

 1. Definicje 
  1. Jeśli w Umowie Handlowej nie postanowiono inaczej, następujące słowa i wyrażenia, użyte w niniejszych OWH, mają następujące znaczenie: 
  2. „Umowa Handlowa” oznacza umowę nabycia produktów i/lub usług, zawartą pomiędzy ResMed a Klientem, której to część składową stanowią niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. 
  3. „Kraj Zakupu” ma znaczenie określone w punkcie 5.8 niniejszych Warunków. 
  4. „Klient” oznacza klienta, którego dane są wymienione w Umowie Handlowej. 
  5. „Dane Osobowe Klienta” oznaczają wszelakie dane osobowe, przekazane przez Klienta ResMed i/lub jej jednostkom stowarzyszonym, zgodnie z niniejszymi OWH i Umową Handlową lub w związku z nimi. 
  6. „Usługi Cyfrowe” mają znaczenie określone w punkcie 2.2 niniejszych OWH. 
  7. „ResMed” oznacza podmiot ResMed, którego dane zostały podane w Umowie Handlowej. 
  8. „Podatki” mają znaczenie określone w punkcie 4 niniejszych OWH.  
  9. „OWH” oznaczają niniejsze ogólne warunki handlowe. 
  10. “Warunki Świadczenia Usług” mają znaczenie określone w punkcie 2.1 niniejszych OWH. 
  11. „Warunki Użytkowania” mają znaczenie określone w punkcie 2.2 niniejszych OWH. 
  12. „Terytorium” ma znaczenie określone w punkcie 5.8 niniejszych OWH. 
 2. Warunki Świadczenia Usług; Warunki Użytkowania
  1. O ile znajduje to zastosowanie, usługi nabyte przez Klienta od ResMed podlegają dodatkowym warunkom („Warunki Świadczenia Usług”), które to regulują świadczenie przedmiotowych usług na rzecz Klienta. Klient zaś przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, że takowe usługi będą świadczone wedle i zgodnie z tymi Warunkami Świadczenia Usług. Wspomniane Warunki Świadczenia Usług zostaną oddzielnie przekazane Klientowi przez ResMed w formie pisemnej i będą włączone do przedmiotowych OWH poprzez odwołanie się do nich. 
  2. Wszelkie odwołania w niniejszych OWH do subskrypcji, sprzedaży, sprzedawania, wyceny lub zakupu usług, które są programami komputerowymi lub usługami danych („Usługi Cyfrowe”) oznaczają sprzedaż odpowiedniej licencji użytkownika końcowego lub warunków świadczenia usług w odniesieniu do takich programów komputerowych lub usług danych. Klient zgadza się korzystać z wszelakich Usług Cyfrowych zgodnie z warunkami użytkowania („Warunki Użytkowania”), które towarzyszą takim Usługom Cyfrowym lub zostały w inny sposób określone przez firmę ResMed lub jej podmiot stowarzyszony (o ile ma to zastosowanie) jako regulujące korzystanie z takowych Usług Cyfrowych i które to są dostępne na następującej stronie internetowej (stronach internetowych) lub na jakiejkolwiek następczej lub innej stronie internetowej czy też w jakiejkolwiek lokalizacji, która może zostać określona przez ResMed lub jej jednostkę stowarzyszoną (o ile ma to zastosowanie) i które to zostają włączone do niniejszych OWH poprzez odwołanie się do nich: https://airview.resmed.eu//info/licenseagreement. 
  3. Jeżeli główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta w zakresie uzyskiwania dostępu do Usług i korzystania z nich znajduje się we Francji, Klient zobowiązuje się również do przestrzegania – oprócz Warunków Użytkowania – francuskiej Umowy o Hostingu Danych (https://document.resmed.com/documents/fr/Contrat_d_hébergement_de_données.pdf 
 3. Cena(-y), płatności i opłaty
  1. Ceny dla Klienta za każdy z produktów i/lub każdą z usług są określone w Umowie Handlowej lub podawane przez ResMed w inny sposób co jakiś czas. ResMed może zmienić walutę, ceny (w tym między innymi ceny określone w Umowie Handlowej lub w dowolnym cenniku sporządzonym przez ResMed) i/lub rabaty, a także inne obowiązujące zachęty i korzyści związane z cenami, powiadamiając o tym Klienta z trzydziestodniowym (30 dni) wyprzedzeniem.  
  2. Termin płatności wynosi trzydzieści (30) dni od daty wystawienia faktury, o ile ResMed i Klient nie postanowili inaczej z zachowaniem formy pisemnej. Względem wszystkich zaległych płatności będą naliczane odsetki, od daty wymagalności aż do chwili uregulowania pełnej kwoty faktury, według stawki 1,5% miesięcznie (18% rocznie) lub innej maksymalnej stawki dozwolonej przez obowiązujące przepisy prawne, w zależności od tego, która z tych stawek jest niższa. 
  3. Odnawianie usług. ResMed może, wedle własnego uznania, udostępnić określone usługi na zasadzie okresowości. Jeżeli jakiekolwiek usługi zakupione od ResMed podlegają automatycznemu odnawianiu lub są cykliczne to – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z wystawieniem przez ResMed faktury na odnawiane usługi – na koniec bieżącego okresu obowiązywania takich usług, usługi te zostaną automatycznie odnowione na kolejne okresy o tym samym czasie trwania. Cena za każdy okres odnowionych usług będzie równa aktualnej cenie (plus Podatki). Pod koniec przedmiotowego okresu rozliczeniowego ResMed może wystawić Klientowi fakturę obejmującą cenę odnowionych usług na kolejny okres. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury za odnowione usługi Klient przekaże w formie pisemnej powiadomienie, że nie zgadza się na odnowienie usług, ResMed zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług.  
 4. Zamówienia i ich akceptacja
  1. Zamówienia na produkty i/lub usługi będą składane do ResMed przez Klienta w formie pisemnej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ResMed (SIR), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu innych procedur składania zamówień, o których ResMed będzie informować Klienta w formie pisemnej. ResMed może również – wedle własnego uznania – akceptować przyjęcie zamówienia złożonego telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamówienie przez Klienta produktów i/lub usług podlega akceptacji przez ResMed – w tym zatwierdzeniu przez dział kredytowy ResMed – i nie będzie uznawane za zaakceptowane przez ResMed, o ile/dopóki ResMed nie poinformuje o tym w formie pisemnej i/lub zamówienie nie zostanie przetworzone przez ResMed.  
  2. Niezależnie od powyższych postanowień, ResMed może odrzucić zamówienia z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu (i) nieprzestrzegania przez Klienta procedury składania zamówień ResMed, (ii) nieuregulowania przez Klienta należności względem ResMed lub (iii) przekroczenia przez Klienta limitu kredytowego (o ile takowy istnieje). ResMed dołoży wszelkich starań, żeby powiadomić Klienta o odrzuceniu zamówienia w rozsądnym czasie od otrzymania zamówienia od Klienta. 
 5. Dostawa, import/eksport  
  1. O ile ResMed i Klient nie postanowią inaczej w formie pisemnej, wszelkie fizyczne produkty, które mają zostać dostarczone – zgodnie z Umową Handlową – zostaną wysłane do Klienta, zgodnie z międzynarodowymi warunkami sprzedaży Incoterms: 
   1. Jeśli adres dostawy Klienta, podany w Umowie Handlowej, znajduje się w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (kraju innym niż Norwegia), obowiązuje Incoterm CIP [przewóz i ubezpieczenie opłacone do] (INCORTERMS 2020); 
   2. Jeśli adres dostawy Klienta, podany w Umowie Handlowej, znajduje się w Norwegii lub Wielkiej Brytanii, obowiązuje Incoterm DAP [dostarczone do miejsca] (INCOTERMS 2020); 
   3. Jeśli adres dostawy Klienta, podany w Umowie Handlowej, znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Szwajcarią lub Wielką Brytanią, obowiązuje Incoterm [dostarczone do przewoźnika] FCA (INCOTERMS 2020) 
  2. Fizyczne produkty zostaną dostarczone do miejsca wskazanego w Umowie Handlowej (lub innego miejsca uzgodnionego przez ResMed i Klienta w formie pisemnej). Obowiązek dostawy przez ResMed odpowiednich produktów fizycznych zostaje wykonany, a ryzyko utraty tych produktów przechodzi na Klienta, zgodnie z obowiązującymi warunkami INCOTERMS, o których mowa powyżej. O ile nie ResMed i Klient nie postanowili inaczej, to Klienta obciążają wszelkie obowiązujące podatki, cła i podobne opłaty związane z tranzytem lub odprawą celną produktu i/lub usług do wyznaczonej lokalizacji. ResMed wybierze i poinstruuje przewoźnika w co do uzgodnionych warunków. Wszelkie koszty transportu, ubezpieczenia i inne koszty wysyłki, jak również wszelkie koszty specjalnego pakowania, zostaną opłacone przez Klienta, o ile jest to wymagane przez ResMed lub jej jednostkę stowarzyszoną (jeśli znajduje to zastosowanie). ResMed zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych warunków Incoterms w dowolnym momencie za trzydziestodniowym (30 dni) poinformowaniem o tym Klienta w formie pisemnej. 
  3. Wszelkie usługi będą świadczone na rzecz Klienta w lokalizacji Klienta, wskazanej w Umowie Handlowej (lub w innej lokalizacji uzgodnionej przez Klienta i ResMed w formie pisemnej), zgodnie z obowiązującymi Warunkami Świadczenia Usług. ResMed zastrzega sobie również prawo do świadczenia Usług Cyfrowych poprzez udostępnienie ich Klientowi do pobrania ze strony internetowej lub za pośrednictwem linku wskazanego przez ResMed. W takim przypadku dostawa zachodzi wtedy, gdy przedmiotowy elektroniczny (zdalny) dostęp do Usług Cyfrowych został udostępniony do pobrania lub został udostępniony Klientowi za pośrednictwem linku. 
  4. ResMed może dokonywać częściowych wysyłek. Żadna częściowa wysyłka zamówienia nie nie jest jednak tożsama z zaakceptowaniem całego zamówienia. W przypadku, gdy zamówienie zostało przyjęte przez ResMed, opóźnienie w wysyłce lub dostawie jakiejkolwiek transzy nie zwalnia Klienta z obowiązku przyjęcia pozostałych przesyłek.  
  5. ResMed dołoży rozsądnych starań handlowych w celu zminimalizowania opóźnień w dostawie; jednak jedynym środkiem prawnym – przysługującym Klientowi w przypadku, gdy jakakolwiek zaplanowana dostawa jest opóźniona o więcej niż sześćdziesiąt (60) dni – jest pisemne anulowanie zamówienia na produkty i/lub usługi, będące przedmiotem tej dostawy, bez ponoszenia dalszej odpowiedzialności przez którąkolwiek ze stron. O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione między stronami, terminy dostaw są jedynie terminami przybliżonymi. 
  6. Z zastrzeżeniem obowiązujących warunków INCOTERMS, o których mowa powyżej, to Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń importowych i eksportowych, a także za właściwe przeprowadzenie odprawy celnej na potrzeby dostarczenia produktów i/lub usług na podany adres dostawy Klienta. 
  7. Klient uzyska i zachowa wszelkie licencje, zezwolenia, upoważnienia, zgody i pozwolenia potrzebne Klientowi do importu, eksportu, transportu, odbioru, przechowywania, obsługi lub w inny sposób do korzystania z produktu i/lub usług, zgodnie z dokumentacją i pisemnymi instrukcjami dostarczonymi przez ResMed. 
  8. O ile ResMed nie udzieli na to zezwolenia w formie pisemnej, Klient zgadza się odsprzedawać lub w inny sposób dostarczać produkty i/lub usługi, nabyte na podstawie Umowa Handlowej, tylko i wyłącznie na Terytorium. „Terytorium” oznacza kraj zakupu lub, jeśli kraj zakupu jest państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, wówczas „Terytorium” oznacza cały Europejski Obszar Gospodarczy, Wielką Brytanię i Szwajcarię. 
 6. Limit kredytowy.
  Limit kredytowy (jeśli takowy istnieje) może zostać ustalony przez ResMed wedle własnego uznania, a ponadto ResMed zastrzega sobie prawo do zażądania pełnej lub częściowej płatności przed wysyłką lub dostawą produktów i/lub usług. Klient dostarczy ResMed informacje finansowe, które ResMed uzna za niezbędne do określenia zdolności kredytowej Klienta. ResMed może okresowo zwiększać lub zmniejszać taki limit kredytowy, jeśli uzna to za stosowne. Całkowita kwota należna ResMed od Klienta nie może przekraczać, w dowolnym momencie, limitu kredytowego Klienta (jeśli takowy został ustanowiony) ustalonego przez ResMed, a zamówienia ResMed przekraczające limit kredytowy będą opłacane gotówką przed dostawą lub w inny sposób wybrany przez ResMed. 
 7. Podatki
  Wszystkie ceny i kwoty płatne przez Klienta na podstawie Umowy Handlowej nie obejmują żadnych podatków, opłat ani podobnych danin rządowych, które mogą być naliczane przez jakąkolwiek władzę, w tym między innymi federalnych, krajowych lub lokalnych podatków od sprzedaży, akcyzowych, od użytkowania lub od towarów i usług, lub ich odpowiedników, niezależnie od tego, czy są one oparte na dostawie, posiadaniu lub użytkowaniu produktów lub usług, czy też na wykonaniu lub realizacji Umowy Handlowej lub w inny sposób („Podatki”). Wszelkie takowe podatki, które mają zostać pobrane przez ResMed, znajdują się w odpowiedzialności Klienta i będą wykazywane jako osobna pozycja na fakturze Klienta (chyba że ResMed otrzyma od Klienta przed wysyłką ważne zaświadczenie o zwolnieniu z podatku, odnoszące się do kwalifikujących się do tego towarów i/lub usług). 
 8. Zwrot i naprawa 
  1. Zwrot Wszelkie roszczenia klienta związane z ewidentnymi wadami lub brakiem zgodności (brak ilości, uszkodzone opakowanie itp.) dostarczonego produktu i/lub usług muszą zostać zgłoszone do ResMed w formie pisemnej w ciągu trzech dni od daty dostawy. Jeśli takie zgłoszenie nie zostanie przekazane w tym terminie, produkty i/lub usługi zostaną uznane jako zgodne z umową, bez ewidentnych wad i należycie zaakceptowane przez Klienta. W przypadku jakichkolwiek ewidentnych wad zgłoszonych w odpowiednim czasie i zaakceptowanych przez ResMed, ResMed przystąpi do zwrotu niezgodnego produktu i/lub usługi i ich wymiany.  
  2. Naprawa i konserwacja Produkty i/lub usługi zakupione od ResMed mogą zostać zwrócone do ResMed w celu przeprowadzenia naprawy lub konserwacji zgodnie z Warunkami Napraw i Konserwacji ResMed i jej jednostek stowarzyszonych i/lub zgodnie z obowiązującym prawem.  
 9. Ograniczona gwarancja 
  1. ResMed udziela ograniczonej gwarancji bezpośrednio użytkownikom swoich produktów i/lub usług w zakresie użytkowania i funkcjonalności tych produktów i/lub usług, tylko i wyłącznie w sposób opisany w dokumentacji i/lub Warunkach Użytkowania i/lub Warunkach Świadczenia Usług (o ile mają zastosowanie) towarzyszących tym produktom i/lub usługom. ResMed będzie przestrzegać gwarancji udzielonych użytkownikom swoich produktów i/lub usług, zgodnie z warunkami dokumentacji i/lub Warunkami Użytkowania i/lub Warunkami Świadczenia Usług (o ile mają zastosowanie), które to towarzyszą tym produktom i/lub usługom.  
  2. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo (o ile ResMed nie postanowi inaczej w formie pisemnej), ResMed nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela Klientowi żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z ustaw, zwyczajów handlowego, przebiegu transakcji lub na innej podstawie, na mocy niniejszych OWH lub Umowy Handlowej. Bez ograniczeń dla powyższych postanowień, ResMed wyraźnie zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji i warunków, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, dotyczących produktów lub jakichkolwiek części lub usług, w tym wszelkich gwarancji tytułu, jakości, przydatności handlowej, przydatności lub działania, lub przydatności do określonego celu i nienaruszania praw osób trzecich. ResMed nie gwarantuje, że działanie produktów i/lub usług będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że produkty i/lub usługi będą satysfakcjonujące. ResMed nie udziela również żadnych gwarancji w odniesieniu do wykorzystania nazw, osób, znaków towarowych, zarejestrowanych, niezarejestrowanych lub chronionych prawem autorskim projektów lub dzieł sztuki lub architektury przedstawionych w jakichkolwiek materiałach marketingowych.
 10. Ograniczenie odpowiedzialności  
  1. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, maksymalna łączna odpowiedzialność ResMed i jej jednostek stowarzyszonych, spółek zależnych i przedsiębiorstw powiązanych, a także ich pracowników, członków zarządu i dyrektorów, za wszelkie koszty, straty lub szkody wynikające z roszczeń („Roszczenie”) wynikających lub związanych w jakikolwiek sposób z niniejszymi OWH lub Umową Handlową, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, jest ograniczona tylko i wyłącznie do bezpośrednich szkód Klienta i nie może przekroczyć całkowitej ceny zapłaconej przez Klienta na rzecz ResMed na mocy Umowy Handlowej za produkty i/lub usługi, w odniesieniu do których takie Roszczenie zostało zgłoszone.  
  2. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody specjalne, pośrednie, niematerialne, przypadkowe, wynikowe, karne lub retorsyjne, ani za utratę zysków, przychodów, kontraktów, klientów, utratę możliwości korzystania, utratę danych, przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej, koszt towarów lub usług zastępczych lub brak realizacji oczekiwanych oszczędności kosztów, nawet jeśli strona została poinformowana o możliwości ich wystąpienia lub były one możliwe do przewidzenia.  
  3. Przedmiotowe wyłączenia nie znajdują zastosowania w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem lub jakąkolwiek inną odpowiedzialnością, której nie można wyłączyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
  4. Klient przyjmuje do wiadomości, że cena i/lub opłaty zapłacone przez Klienta za produkty i/lub usługi w sposób sprawiedliwy odzwierciedlają takie rozłożenie ryzyka.
 11. Regulacje dotyczące urządzeń medycznych 
  Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązującej umowy dotyczącej jakości i regulacji ResMed, która jest dostępna pod adresem https://document.resmed.com/documents/fr/Accord_Qualité_MDR.pdfi która to zostaje włączona do niniejszych OWH przez odwołanie się do niej.
 12. Ochrona danych 
  1. ResMed będzie przetwarzać wszystkie Dane Osobowe Klienta niezbędne do wypełnienia swoich praw i obowiązków zgodnie z niniejszym Regulaminem i Umową Handlową, takich jak zarządzanie zamówieniami, jako niezależny administrator danych i zgodnie z Polityką Prywatności ResMed.
  2. Z zastrzeżeniem powyższego punktu 12.1 – o ile i w zakresie, w jakim ResMed przetwarza jakiekolwiek Dane Osobowe Klienta bez niezależnego określania środków i celów przetwarzania – Klient, działając jako Administrator (zgodnie z definicją tego pojęcia w RODO), wyznacza ResMed jako Podmiot Przetwarzający (zgodnie z definicją tego pojęcia w RODO) do realizacji celów niniejszych OWH i Umowy Handlowej. ResMed działa zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, który niniejszym zostaje włączony do OWH poprzez odwołanie się do niego:
   1. ResMed zapewni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka przetwarzania Danych Osobowych Klienta, z uwzględnieniem stanu rozwoju technologicznego i kosztów wdrożenia; a ponadto 
   2. Klient upoważnia ResMed do korzystania z usług podwykonawców (zarówno osób trzecich, jak i jednostek stowarzyszonych ResMed) w celu realizacji postanowień niniejszych OWH i Umowy Handlowej. ResMed zawrze ze stroną trzecią (subpodmiotem przetwarzającym) pisemną umowę zawierającą warunki zasadniczo podobne do warunków określonych w niniejszych OWH i Umowie Handlowej. ResMed pozostaje w pełni odpowiedzialny względem Klienta za działanie subpodmiotów przetwarzających.  
 13. Zgodność z przepisami prawa  
  1. Klient będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym między innymi (a) przepisów dotyczących transparentności oraz przepisów antykorupcyjnych; (b) przepisów dotyczących kontroli eksportu, sankcji gospodarczych oraz przepisów celnych, a także (c) wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i produktów.  
  2. Ponadto Klient zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że będzie przestrzegać Kodeksu Postępowania Stron Trzecich firmy ResMed i jej jednostek stowarzyszonych( https://document.resmed.com/documents/global/en/compliance/resmed-third-party-code-of-conduct-french.pdf ) , który zostaje włączony do niniejszego dokumentu poprzez odwołanie się do niego.
 14.  Zachowanie poufności  
  1. Klient zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania wszelkich informacji poufnych związanych z niniejszymi OWH i Umową Handlową, ujawnionych przez ResMed. Informacje Poufne oznaczają informacje, które (i) odnoszą się do produktów, działalności, klientów, dostawców, własności intelektualnej, cen, informacji finansowych, danych, procesów, podejść, planów lub projektów ResMed, w tym m. in. do tajemnic handlowych, know-how, materiałów, próbek i innych materiałów poufnych lub (ii) które są oznaczone jako poufne lub (iii) które ze względu na swój charakter można zasadnie uznać za poufne. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmuje a) informacji, które znajdują się w domenie publicznej w momencie ich przekazania lub które następnie znajdą się w domenie publicznej bez naruszenia zobowiązania do zachowania poufności przyjętego na mocy niniejszych OWH; b) informacji otrzymanych od strony trzeciej w sposób zgodny z prawem bez naruszenia zobowiązania do zachowania poufności; lub c) informacji, co do których Klient może wykazać, że znalazły się w jego posiadaniu w sposób zgodny z prawem w momencie ich przekazania.  
  2. Klient będzie chronił Informacje Poufne ResMed, żeby zapobiec ich nieautoryzowanemu ujawnieniu, z dochowaniem takiej samej staranności – ale nie mniejszej rozsądna – z jaką Klient chroni swoje własne informacje poufne, mające podobny charakter. Przedmiotowe postanowienie w zakresie zachowania poufności będzie obowiązywać po wygaśnięciu niniejszych OWH i Umowy Handlowej przez okres pięciu (5) lat. 
 15. Siła wyższa 
  Ani ResMed, ani też Klient nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez nich któregokolwiek z zapisów niniejszych OWH lub Umowy Handlowej, za wyjątkiem obowiązku zapłaty, jeśli możliwe jest wykazanie, że to nieprzestrzeganie stanowi bezpośredni skutkiem działania siły wyższej. Siły wyższa oznacza zdarzenie, na które żadna ze stron nie ma wpływu, w tym między innymi (a) działanie sił przyrody, powódź, trzęsienie ziemi lub inną klęskę żywiołową; (b) epidemię lub pandemię; (c) atak terrorystyczny, wojna domowa, konflikt zbrojny, nałożenie sankcji, embargo lub zerwanie stosunków dyplomatycznych, skażenie nuklearne lub chemiczne; (d) jakikolwiek spór pracowniczy lub handlowy, strajki lub jakiekolwiek działania przemysłowe lub lokauty; lub (e) niewywiązanie się ze swoich obowiązków przez dostawców lub podwykonawców w zakresie, w jakim to niewywiązanie się jest spowodowane zdarzeniami wymienionymi w punktach (a) do (d). 
  Jeśli jakieś zdarzenie w ramach siły wyższej wpłynie na zdolność ResMed do realizacji danego zamówienia i takie zdarzenie w ramach siły wyższej będzie trwać przez okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni od daty powiadomienia o tym zdarzeniu, każda ze stron będzie uprawniona, wedle własnego uznania, do anulowania danego zamówienia bez odszkodowania należnego drugiej stronie. 
 16. Relacje między stronami
  Żadne z postanowień OWH lub Umowy Handlowej nie ma na celu ani nie będzie uważane za ustanowienie jakiegokolwiek partnerstwa lub wspólnego przedsięwzięcia między stronami, nie będzie stanowić dla żadnej ze stron przedstawiciela drugiej strony ani nie będzie upoważniać żadnej ze stron do podejmowania lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz drugiej strony. 
 17. Zrzeczenie się
  Żadne zaniechanie ani opóźnienie którejkolwiek ze stron w kwestii wykonania jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju – wynikającego z niniejszych OWH i Umowy Handlowej – nie może być uznane za zrzeczenie się go, ani też pojedyncze lub częściowe jego wykonanie nie wykluczy innego lub dalszego wykonania któregokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju. 
 18. Produkty i usługi stron trzecich
  Wszelki sprzęt, oprogramowanie i/lub usługi stron trzecich dostarczane przez ResMed do samodzielnego użytku lub w połączeniu z produktami i/lub usługami ResMed podlegają OWH stron trzecich i/lub umowom licencyjnym pomiędzy Klientem a stroną trzecią. Taki sprzęt, takie oprogramowanie i/lub usługi stron trzecich są dostarczane przez ResMed w „takim stanie, w jaki są”, bez udzielania jakiejkolwiek gwarancji. Wszelkie oświadczenia lub gwarancje dotyczące takiego sprzętu, oprogramowania i/lub usług są udzielane tylko i wyłącznie przez właściwe strony trzecie, o ile takowe istnieją, które towarzyszą takim produktom i/lub oprogramowaniu i/lub usługom. Wszelkie oświadczenia, gwarancje lub inne podobne zobowiązania dotyczące przedmiotowego sprzętu, oprogramowania i/lub usług stron trzecich są kierowane bezpośrednio od strony trzeciej do Klienta, zaś ResMed nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takowe oświadczenia, gwarancje, zobowiązania bądź ich brak. 
 19. Cesja 
  ResMed może dokonać cesji wszystkich lub niektórych swoich praw lub obowiązków, wynikających z niniejszych OWH lub Umowy Handlowej, a te będą wciąż wiążące, przynosić korzyści i będą możliwe do wyegzekwowania przez odpowiednich następców oraz dozwolonych cesjonariuszy ResMed. Klient nie może dokonać cesji całości lub części praw lub obowiązków Klienta, wynikających z niniejszych OWH lub Umowy Handlowej, bez otrzymania wyraźnej zgody od ResMed w formie pisemnej.  
 20. Zmiany produktów i/lub usług, OWH i polityk 
  ResMed może dodać, zmienić lub zaprzestać sprzedaży dowolnych produktów i/lub usług w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niesprzedania przez ResMed modelu, projektu lub typu produktów i/lub usług uprzednio sprzedanych lub z tytułu niezmodyfikowania produktów i/lub usług uprzednio sprzedanych. ResMed może zmienić niniejsze OWH lub którykolwiek z dokumentów czy też którąkolwiek z polityk, co do których istnieją odwołania w niniejszym dokumencie, w dowolnym momencie, z poinformowaniem o tym Klienta (w formie pisemnej) z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem.
 21. Bezskuteczność
  Jeżeli – i w zakresie, w jakim – którekolwiek z postanowień niniejszych OWH lub Umowy Handlowej zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części na mocy przepisów obowiązującego prawa, przedmiotowe postanowienie lub jego część będzie bezskuteczne w danej właściwości miejscowej, w której jest niezgodne z prawem, nieważne lub bezskuteczne w takim zakresie, w jakim jest niezgodne z prawem, nieważne lub bezskuteczne i zostanie uznane za zmodyfikowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego zgodności z obowiązującym prawem, żeby maksymalnie oddać zamierzone intencje stron. Niezgodność z prawem, nieważność lub bezskuteczność takowego postanowienia w danej właściwości miejscowej nie wpłynie w żaden sposób na zgodność z prawem, ważność lub skuteczność przedmiotowego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych OWH lub Umowy Handlowej w jakiejkolwiek innej właściwości miejscowej.  
 22. Cała umowa 
  Umowa Handlowa i niniejsze OWH (wraz z dokumentami włączonymi poprzez odwołanie się do nich) stanowią całą umowę między ResMed a Klientem i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, negocjacje i dyskusje – zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej – a ResMed i Klient nie udzielają żadnych gwarancji, oświadczeń ani nie zawierają innych umów w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie Handlowej i niniejszych OWH. Klient przyjmuje również do wiadomości, że żadne dodatkowe lub odmienne warunki przedstawione w jakichkolwiek dokumentach lub zleceniach zakupu wystawionych przez Klienta, w tym w jakichkolwiek wstępnie wydrukowanych warunkach, nie będą miały zastosowania do Umowy Handlowej lub niniejszych OWH, ani też nie będą wiążące dla ResMed, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej przez autoryzowanego przedstawiciela ResMed.
 23. Powiadomienia 
  Powiadomienia przekazywane zgodnie z niniejszymi OWH będą miały formę pisemną i będą skierowane do strony na adres tej strony podany w Umowie Handlowej. 
 24. Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu 
  Umowa Handlowa (w tym również niniejsze OWH) podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim. Strony poddają się wyłącznej właściwości miejscowej sądów w Polsce. 

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcja używania lub etykietą.

MASKI I URZĄDZENIA DO LECZENIA BEZDECHU SENNEGO
Podmiot prowadzący reklamę: ResMed Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
Producent : ResMed Pty Ltd, Australia
Autoryzowany przedstawiciel: ResMed SAS, Francja

DIAGNOSTYKA, NOX
Podmiot prowadzący reklamę: ResMed Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
Producent : NOX Medical, Islandia