Informacja o ochronie prywatności: informacje o prawach użytkownika | ResMed Polska

Privacy notice

Ostatnia aktualizacja: 11/2023

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może zostać zaktualizowana w dowolnym momencie. Każda Informacja o polityce prywatności zawiera datę ostatniej aktualizacji. Poinformujemy Cię, jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy strony https://www.resmed.pl/. Jeśli użytkownik korzysta z innych produktów i usług ResMed, jego relacje z nami będą regulowane przez odrębne informacje o ochronie prywatności dla każdego z nich.

Na potrzeby niniejszej Informacji „użytkownik” i „jego” odnoszą się do osoby korzystającej ze strony https://www.resmed.pl/, a „my” i „nasz” odnoszą się do firmy ResMed.

ResMed musi zapewnić zgodność z wymogami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz, w razie potrzeby, z lokalnymi przepisami o ochronie danych. Dane osobowe użytkownika muszą być przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Niniejsza Informacja zawiera informacje o prawach użytkownika i naszych praktykach związanych z prywatnością. Wspomniane prawa i praktyki regulują sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe użytkownika.

Są to informacje, którymi ResMed pragnie się z Państwem podzielić.

Dane osobowe gromadzone przez ResMed i cele ich gromadzenia

Podczas przeglądania strony internetowej https://www.resmed.pl/ firma ResMed gromadzi niektóre dane osobowe za pomocą plików cookie lub podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania danych gromadzonych za pomocą plików cookie lub podobnych technologii, należy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

Gdy użytkownik tworzy konto na stronie ResMed.pl jako pracownik opieki medycznej, a następnie loguje się na to konto, aby uzyskać dostęp do naszej dokumentacji, ResMed gromadzi następujące dane osobowe:

– Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko, kraj/region;
– Dane zawodowe: adres e-mail, nazwa firmy;
– Dane połączenia: hasło.
Wykorzystanie tych danych osobowych jest niezbędne do utworzenia, prowadzenia i zarządzania kontem użytkownika na stronie ResMed.com/uk, a tym samym do umożliwienia użytkownikowi dostępu do naszej dokumentacji. Są one zatem niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, o ile użytkownik zaakceptuje ogólne warunki świadczenia usług na stronie rejestracji konta https://www.resmed.pl/.

Podczas tworzenia konta ResMed gromadzi adres e-mail użytkownika, który będzie używany jako identyfikator dostępu na stronie https://www.resmed.pl/.

Wykorzystanie profesjonalnego adresu e-mail użytkownika w tych ramach jest uzasadnione uzasadnionym interesem firmy ResMed w utrzymywaniu relacji handlowych z klientami oraz w informowaniu ich o produktach i usługach, które mogą być dla nich interesujące.

Gdy użytkownik subskrybuje nasz biuletyn, ResMed gromadzi następujące dane osobowe:

– Dane identyfikacyjne: Adres e-mail.
Wykorzystanie tych danych osobowych jest niezbędne do wysyłania regularnych wskazówek związanych z bezdechem sennym i/lub terapią chorób układu oddechowego, które mają na celu zwiększenie komfortu terapii i ułatwienie życia. Jest to uzasadnione zgodą, jakiej użytkownik udziela firmie ResMed, klikając pola wyboru w formularzu kontaktowym.

Podczas wypełniania formularza w celu skontaktowania się z działem obsługi klienta ResMed, ResMed gromadzi następujące dane osobowe:

Jeśli jesteś pracownikiem opieki medycznej lub potencjalnym pracownikiem opieki medycznej:

– Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko;
– Dane zawodowe: adres e-mail, stanowisko;
– Informacje, które można udostępnić w polu „wiadomość” zapytania: dane identyfikacyjne, informacje zawodowe, informacje prywatne itp.
Wykorzystanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc odpowiedzieć na pytania użytkownika. W związku z tym uzasadnione jest, aby firma ResMed odpowiadała pracownikom opieki medycznej, którzy są zainteresowani zadawaniem dalszych pytań firmie ResMed. Podczas wypełniania formularza kontaktowego ResMed gromadzi adres e-mail użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na jego pytanie za pośrednictwem adresu e-mail. ResMed może jednak również przesyłać dalsze informacje na temat swoich produktów i usług za pośrednictwem służbowego adresu e-mail. Wykorzystanie służbowego adresu e-mail w tym celu jest uzasadnione zgodą udzieloną firmie ResMed na wysyłanie biuletynu.

Jeśli użytkownik jest pacjentem lub potencjalnym klientem:

– Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres e-mail.
– Informacje, które użytkownik może udostępnić w polu „wiadomość” zapytania: dane identyfikacyjne, dane dotyczące zdrowia, informacje prywatne itp.

Wykorzystanie tych danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ponieważ w polu „wiadomość” formularza kontaktowego można udostępnić dane dotyczące zdrowia – dane wrażliwe – firma ResMed musi uzyskać zgodę użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi na jego zapytanie. Dlatego nad przyciskiem „wyślij” znajduje się informacja, że „klikając przycisk »wyślij«, użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych zdrowotnych przez firmę ResMed w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie”.

Podczas wypełniania formularza kontaktowego ResMed gromadzi adres e-mail użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na jego pytanie za pośrednictwem adresu e-mail. ResMed może również przesyłać dalsze informacje na temat terapii bezdechu sennego i/lub terapii chorób układu oddechowego bezpośrednio na skrzynkę e-mail użytkownika. Wykorzystanie adresu e-mail użytkownika w tym celu jest jednak uzasadnione zgodą udzieloną firmie ResMed przez użytkownika poprzez kliknięcie pola wyboru w formularzu kontaktowym. Po kliknięciu na ReCaptcha „Nie jestem robotem” niektóre dane osobowe użytkownika są gromadzone i udostępniane Google. Aby odpowiednio zabezpieczyć formularze na stronie internetowej ResMed przed nadużyciami i spamem, firma ResMed zdecydowała się skorzystać z usługi Google ReCaptcha. Sprawdza ona, czy dane wprowadzone do formularzy ResMed zostały faktycznie wprowadzone przez człowieka, a nie przez zautomatyzowany program. Aby to osiągnąć, ReCaptcha analizuje zachowanie użytkownika, przetwarzając jego dane osobowe, a mianowicie adres IP, czas przebywania na stronie internetowej, ruchy myszy itp.

Aby potwierdzić i zweryfikować domenę adresu e-mail, który nam podałeś, ResMed udostępnia go Zoom Info. Aby zapewnić użytkownikom spersonalizowane reklamy za pośrednictwem sieci społecznościowych i wyświetlać ukierunkowane reklamy naszych usług odpowiednim odbiorcom, udostępniamy adresy e-mail użytkowników, którzy wyrazili zgodę na komunikację marketingową, naszym partnerom reklamowym w celu dotarcia do podobnych odbiorców. Użytkownik może z tego zrezygnować, pisząc na adresy podane poniżej.

Podmioty odpowiedzialne za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w ResMed

Podmiot ResMed odpowiedzialny za dane osobowe użytkownika nazywany jest „administratorem danych”. Każdy podmiot ResMed wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), który doradza i wspiera administratora danych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych użytkownika jest następujący podmiot ResMed:

ResMed Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 26, Warszawa
Podmiot ResMed odpowiedzialny za dane osobowe użytkownika nazywany jest „administratorem danych”. Każdy podmiot ResMed wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), który doradza i wspiera administratora danych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych użytkownika jest następujący podmiot ResMed:
ResMed Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 26, Warszawa

Okres przechowywania danych osobowych

ResMed przechowuje dane osobowe (z wyjątkiem danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub podobnych technologii) w zależności od celu ich gromadzenia:

– Prośby o kontakt: ResMed będzie przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji Dozwolonych Celów w specjalnym folderze skrzynki e-mail Działu Obsługi Klienta ResMed przed ich usunięciem;

– Reklamacje: jeśli prośba pochodząca z formularza kontaktowego zostanie zidentyfikowana jako reklamacja, będzie przechowywana w naszym systemie zarządzania jakością przez 15 lat w celu śledzenia, w jaki sposób na nią odpowiedzieliśmy;

– Wysyłanie wiadomości e-mail: ResMed będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres 3 lat od naszego ostatniego kontaktu.

Dane zebrane za pomocą plików cookie lub podobnych technologii będą przechowywane zgodnie z okresami przewidzianymi w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Nie sprzedajemy ani nie dzierżawimy danych osobowych użytkowników. Udostępniamy je wyłącznie w sposób określony w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika

– Każdej jednostce lub oddziałowi ResMed oraz każdej spółce będącej w posiadaniu lub pod kontrolą tej ostatniej;

– Jeśli całość lub część działalności ResMed zostanie przeniesiona na inny podmiot w ramach fuzji, cesji aktywów lub w inny sposób;

– W kontrolowany i bezpieczny sposób, ze stronami trzecimi, naszym narzędziem do wysyłania wiadomości e-mail (Dot Digital), naszym dostawcą usług hostingowych (AWS), naszym systemem zarządzania jakością (Trackwise), naszym systemem zarządzania relacjami z klientami (Salesforce), naszym narzędziem do weryfikacji i walidacji wiadomości e-mail (Zoom Info) oraz naszymi partnerami w mediach społecznościowych i reklamowych (Meta). Wspomniane podmioty przetwarzające dane są umownie zobowiązane do ochrony danych osobowych użytkownika i wykorzystywania ich wyłącznie w celu świadczenia usług, o których świadczenie po raz pierwszy zwróciła się do nich firma ResMed;

– Jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub

– jeśli jest to konieczne do celów związanych z postępowaniem sądowym lub do wykonywania lub obrony praw uznanych przez prawo.

Przekazywanie danych osobowych poza UE

ResMed będzie preferować wykorzystywanie danych osobowych użytkownika na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego kraju, który Komisja Europejska uznała za posiadający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w świetle prawa krajowego lub ratyfikowanych konwencji międzynarodowych.

Jednakże, jak określono w części 4 powyżej, ResMed może udostępniać dane osobowe użytkownika niektórym swoim podmiotom zlokalizowanym poza UE w celu zarządzania roszczeniami oraz swoim zewnętrznym dostawcom usług, Sparta Systems, ponieważ zajmuje się utrzymaniem naszego systemu zarządzania jakością (Trackwise), Meta i Google LLC, ponieważ ResMed korzysta z usługi ReCaptcha, Zoom Info jako narzędzia do weryfikacji domeny adresu e-mail.

ResMed podkreśla, że wspomniany dostęp jest możliwy tylko wtedy, gdy wdrożone są odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że transfer jest zgodny z przepisami o ochronie danych. W związku z tym wdrażamy wszystkie odpowiednie zabezpieczenia (na przykład standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, certyfikat Google Privacy Shield) w celu zapewnienia, że wszelkie transfery danych osobowych do usługodawców spoza UE są zgodne z przepisami o ochronie danych.

Bezpieczeństwo danych w ResMed

Stosujemy różne środki bezpieczeństwa i ochrony prywatności w celu ochrony danych i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Firma ResMed sprawdziła również, że dane osobowe gromadzone na stronie Resmed.pl będą przechowywane w bezpiecznym centrum hostingowym w Europie przez podmioty przetwarzające, które zostały wybrane z wielką starannością i które działają wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy ResMed.

Pomimo podjętych przez nas środków bezpieczeństwa, należy pamiętać, że nie jest możliwe zagwarantowanie absolutnego poziomu bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet. Jeśli otrzymamy potwierdzenie, że dane osobowe użytkownika zostały zhakowane, będziemy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi powiadamiania o naruszeniach danych.

Prawa użytkownika w związku z wykorzystywaniem jego danych osobowych przez ResMed

Użytkownik ma prawa do swoich danych osobowych.

Użytkownik może przede wszystkim skorzystać z prawa dostępu, które obejmuje prawo do informacji w celu zrozumienia, w jaki sposób ResMed przetwarza jego dane osobowe, a także prawo do zażądania od ResMed dostarczenia kopii przechowywanych przez nas danych osobowych.

Użytkownik może również zlecić nam usunięcie danych osobowych, które przechowujemy w systemach opisanych powyżej, pod pewnymi warunkami; jest to prawo do usunięcia danych osobowych.

Użytkownik może polecić nam poprawienie swoich danych osobowych, jeśli zauważy, że są one nieprawidłowe; jest to prawo użytkownika do poprawienia danych osobowych.

W niektórych przypadkach użytkownik może zażądać od nas ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe; jest to prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może również sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez ResMed pod pewnymi warunkami; jest to prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Użytkownik może również w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych do celów marketingowych, postępując zgodnie z instrukcją rezygnacji zawartą w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym.

Wreszcie, użytkownik ma prawo poinstruować ResMed, aby przekazał jego dane osobowe użytkownikowi lub przekazał je bezpośrednio innemu usługodawcy. Jest to prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jeśli użytkownik mieszka we Francji, może również określić instrukcje dotyczące tego, co stanie się z jego danymi osobowymi po jego śmierci.

W przypadku praw, z których nie można skorzystać samodzielnie, należy napisać do zespołu ds. ochrony danych ResMed na adres privacy[at]resmed.eu. Następnie niezwłocznie rozpatrzymy wniosek o skorzystanie z praw i w każdym przypadku poinformujemy użytkownika o wszelkich działaniach podjętych w następstwie wniosku w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

Należy pamiętać, że niektóre zobowiązania prawne mogą ograniczać prawo do żądania wykonania praw. W takim przypadku będziemy informować użytkownika na bieżąco.

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi lub jeśli zauważy naruszenie określonych lokalnych przepisów o ochronie danych, ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych w swoim kraju zamieszkania, miejscu pracy lub kraju, w którym naruszenie zostało uznane za popełnione.