Choroby nerwowo-mięśniowe (NMD) | ResMed Polska

Choroby nerwowo-mięśniowe (NMD)

dzieci-choroba-nerwowo-mięśniowa-natura-main-compo

Podczas gdy wiele chorób nerwowo-mięśniowych jest rzadkich, ich wpływ na układ oddechowy jest częsty,1 co powoduje, że znaczna liczba pacjentów zgłasza się do pneumonologów/lekarzy zajmujących się zaburzeniami oddychania. Poniżej znajdują się informacje na temat wpływu NMD na układ oddechowy oraz nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – podstawowej metody leczenia w przypadku pacjentów z niewydolnością oddechową spowodowaną NMD.1

Historia rodzinna Beaulieu

Dwóch synów Michelle i Steve’a Beaulieu cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a, ciężką postać NMD. Zobacz, jak dzięki respiratorom podtrzymującym życie rodzina nadal może wspólnie podróżować po świecie.

CZĘŚĆ 1

Ogólne informacje na temat chorób nerwowo-mięśniowych

Czym są choroby nerwowo-mięśniowe?

Choroby nerwowo-mięśniowe to niejednorodna grupa jednostek neurologicznych, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na funkcjonowanie mięśni z powodu patologii nerwów i połączeń nerwowo-mięśniowych.1

 • Choroby nerwowo-mięśniowe można podzielić na neurodegeneracyjne, autoimmunologiczne lub genetyczne i obejmują między innymi dystrofię mięśniową, chorobę neuronu ruchowego, neuropatię obwodową i stwardnienie zanikowe boczne.2

Wpływ chorób nerwowo-mięśniowych na układ oddechowy

Choroby nerwowo-mięśniowe charakteryzują się osłabieniem siły mieśni, co może mieć poważny wpływ na układ oddechowy.

 • Częstość występowania zaburzeń układu oddechowego zależy od choroby podstawowej, na przykład u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS) niewydolność oddechowa występuje często3.
 • Początek i przebieg niewydolności oddechowej może może mieć charakter ostry, progresywny lub zaostrzenia stanu przewlekłego, w zależności od NMD1,3.
 • Niewydolność oddechowa jest najczęstszą przyczyną zachorowalności i śmiertelności u pacjentów z szybko postępującymi NMD4.

Poniżej omawiamy trzy główne konsekwencje dla układu oddechowego.

Zmniejszona siła mięśni oddechowych

Spadek siły mięśni oddechowych ze zmniejszeniem pojemności życiowej

Jest spowodowany zmniejszeniem siły samych mięśni wdechowych lub spadkiem siły mięśni wydechowych wraz ze zwiększoną objętością zalegającą.1

Zaburzenia czynności kaszlu

Kaszel jest niezbędny w procesie oczyszczania dróg oddechowych i zapobieganiu infekcjom, a jego zaburzenia są powszechne w NMD.

 • Może być spowodowane osłabieniem mięśni wdechowych i wydechowych oraz upośledzeniem motoryki głośni1
 • Ponadto może wystąpić ślinotok związany objawami opuszkowymi1

Zaburzenia snu

Ze względu na gorszą wydolność oddechową w czasie snu, zaburzenia snu są częste i zwykle pojawiają się wcześniej niż hipowentylacja w ciągu dnia i niewydolność oddechowa.1

 • Objawy nocne obejmują hipowentylację i zaburzenia oddychania w czasie snu

Objawy

Objawy osłabienia mięśni oddechowych (w tym przepony i mięśni pomocniczych) mogą być nieswoiste, występować w nocy (szczególnie w przypadku przewlekłych NMD) i być przypisywane innym schorzeniom.3, 4

 • Objawy związane z zaburzeniami oddychania w czasie snu obejmują: ortopneę, zaburzenia snu i bóle głowy po przebudzeniu.3
 • Objawy osłabienia mięśni oddechowych w ciągu dnia obejmują nadmierną senność, nasilającą się męczliwość, częstsze infekcje dolnych dróg oddechowych, duszność (pozycyjną lub nieswoistą),² tachypnoe i dyzartrię.3,5
 • Objawy nieefektywnego kaszlu obejmują niski klirens wydzieliny i zachłystowe zapalenie płuc.

Choroby nerwowo-mięśniowe: podsumowanie

dzieci-choroba-nerwowo-mięśniowa-sen

Choroby nerwowo-mięśniowe związane są z występowaniem istotnych zaburzeń układu oddechowego, które początkowo mogą objawiać się zaburzeniami oddychania podczas snu, a następnie objawami w ciągu dnia u pacjentów z wolno postępującymi schorzeniami. Jak zatem określa się zaburzenia oddychania w NMD?

CZĘŚĆ 2

Metody oceny stanu pacjenta z NMD

W jaki sposób ocenia się zaburzenia oddychania u pacjentów z NMD?

Dobór najodpowiedniejszych metod diagnostycznych zależy od stanu klinicznego pacjenta. Poniższa tabela podsumowuje podstawowe badania i oceniane elementy.

 • Monitorowanie i wczesne wykrywanie osłabienia mięśni oddechowych jest istotne, aby rozpocząć leczenie w odpowiednim czasie3.
 • Najbardziej odpowiednie w przypadku NMD może być przeprowadzenie badań kompleksowych, z powtarzanymi pomiarami co 3-6 miesięcy lub częściej1.
 • Wywiad kliniczny i badanie fizykalne są niezbędne w celu oceny zespołu opuszkowego, osłabienia przepony/mięśni wdechowych i funkcji mięśni wydechowych3

Kluczowe oceny i ich ustalenia u pacjentów z NMD1,3,5

Badania czynnościowe układu oddechowego

Badania czynnościowe układu oddechowego należy przeprowadzać w pozycji leżącej i stojącej.3

 • Pomiary siły mięśni oddechowych na przestrzeni czasu są użyteczne, obejmują one maksymalne ciśnienie wdechowe i wydechowe oraz pojemność życiową, w tym pojemność życiową w pozycji leżącej, która wskazuje na osłabienie przepony
 • Spadek pojemności życiowej wynoszący >19% w pozycji leżącej sugeruje osłabienie przepony; u pacjentów z obustronnym porażeniem przepony spadek pojemności życiowej może wynosić ≥50%1.
 • Wykazano, że pojemność życiowa jest skorelowana z dzienną i nocną wymianą gazową u pacjentów z NMD i przewiduje się, że będzie się ona zmniejszać wraz z upływem czasu w postępującym NMD6, 7

Wdechowe ciśnienie przez nos

Wdechowe ciśnienie przez nos pozwala dokładnie prognozować desaturację w nocy i niewydolność oddechową u pacjentów z ALS i może być użyteczne u pacjentów z zespołem opuszkowym, którzy mogą nie być w stanie wytworzyć szczelnego uszczelnienia przy użyciu spirometru.1

Objawy zaburzeń oddychania w czasie snu

Objawy zaburzeń oddychania w czasie snu obejmują nadmierną senność w ciągu dnia, przebudzenia w nocy, poranne bóle głowy, spadek koncentracji i podwyższone stężenie CO2 we krwi tętniczej / końcowo-wydechowe PCO2 / przezskórne CO2. Zaburzenia oddychania w czasie snu powinny być potwierdzone badaniem snu.1

Szczytowy przepływ podczas kaszlu

Wydolność kaszlu można zmierzyć za pomocą szczytowego przepływu podczas kaszlu przy użyciu spirometru lub przepływomierza szczytowego (pikflometr).1

Dodatkowe badania

Dodatkowe badania, które można przeprowadzić, obejmują wdechowe i wydechowe ciśnienie w jamie ustnej3 oraz zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej w celu oceny przepony.

Ocena stopnia choroby nerwowo-mięśniowej: podsumowanie

dzieci-choroba-nerwowo-mięśniowa-wózek inwalidzki

Ocena czynnościowa układu oddechowego wymaga przeprowadzenia szeregu badań i obejmuje wywiad kliniczny, badanie fizykalne, badanie czynnościowe płuc, badanie gazometryczne krwi i ocenę snu. Poniżej omówimy dostępne metody leczenia powyższych zaburzeń czynnościowych.

CZĘŚĆ 3

Postępowanie terapeutyczne w chorobach nerwowo-mięśniowych

Jak postępować w przypadku zaburzeń oddychania u pacjentów z NMD?

Wybór odpowiedniej strategii postępowania zależy od przyczyny NMD. Niewydolność oddechowa może być przejściowa w chorobach nerwowo-mięśniowych, które odpowiadają na leczenie, podczas gdy w niektórych progresywnych chorobach NMD może wymagać stałego wspomagania oddechu.

 • Terapia wspomagająca oddychanie poprawia czas przeżycia w niektórych NMD, takich jak ALS, oraz jakość życia (QoL) u większości pacjentów1,4,6
 • Zalecane jest regularne monitorowanie objawów zaburzeń oddychania w czasie snu, hipowentylacji w ciągu dnia oraz efektywności kaszlu i połykania1.
 • Cele leczenia powinny zostać omówione z pacjentami i zależeć od choroby podstawowej i szybkości jej progresji4.
 • U pacjentów z chorobą przewlekłą ograniczającą życie, plan leczenia należy omówić na wczesnym etapie choroby4

Wentylacja nieinwazyjna w nocy (NIV)

NIV jest preferowaną metodą wspomagania wentylacji.1,4 Zastosowanie NIV wiąże się z poprawą wymiany gazowej w nocy i w dzień, poprawą jakości snu, złagodzeniem objawów i zwiększeniem przeżywalności.4, 6, 7

Rozpoczęcie NIV

Istnieje wiele wytycznych dotyczących stosowania NIV, w zakresie ogólnego stosowania oraz dla pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowego8 wytyczne te różnią się zaleceniami odnośnie rozpoczynania NIV.

 • Wskaźniki przemawiające za rozpoczęciem NIV w NMD obejmują objawy zaburzeń oddychania w czasie snu, hipoksemię w nocy, hiperkapnię w ciągu dnia, obniżoną FVC lub szybki spadek FVC i niskie wartości ciśnienia przepływu przez nos3.
 • Objawy opuszkowe są natomiast przeciwwskazaniem do NIV,3 chociaż w tej populacji pacjentów odnotowano korzyści w zakresie jakości życia (QoL)6.
 • Zaleca się kontrolę nocną po rozpoczęciu NIV7 oraz monitorowanie skuteczności wspomagania wentylacji1

Wspomaganie wentylacji w ciągu dnia

Ze względu na progresywny charakter większości NMD, wspomaganie wentylacji w dzień może być konieczne.

 • Objawy wskazujące na konieczność zastosowania wentylacji w dzień obejmują podwyższony poziom CO2 pomimo odpowiedniej terapii w czasie snu, duszność oraz zmęczenie/trudności z koncentracją1.
 • Wspomaganie wentylacji w dzień może być prowadzone przez maskę przy użyciu aparatu dwupoziomowego, tracheostomii lub wentylacji przez ustnik, aby umożliwić mowę i jedzenie1, 7

Tryby NIV

Aparaty do wentylacji w trybie nocnym obejmują urządzenia dwupoziomowe z funkcją częstości zapasowej. Tryby wspomagania dwupoziomowego obejmują wspomaganie ciśnieniowe, tryby z kontrolą ciśnienia i tryby z zapewnieniem objętości, takie jak tryb ciśnieniowy z zapewnieniem średniej objętości (AVAPS) i inteligentne wspomaganie ciśnieniowe z zapewnieniem objętości (iVAPS).1, 6

Dostosowanie ustawień NIV

Ustawienia NIV muszą być indywidualnie dostosowane do pacjenta:

 • W przypadku wentylacji dwupoziomowej z częstością zapasową, ciśnienie wydechowe nastawia się rozpoczynając od 4cm H2O a ciśnienia wdechowym należy ustalić na poziomie objętości oddechowej 6-8 ml/kg (lub ~8-10 ml/kg dla dzieci)1-7
 • Częstość zapasowa jest zwykle zalecana od 10-12 oddechów i może być regulowana.
 • Ciśnienie wdechowe należy stopniowo zwiększać, jeśli utrzymują się objawy lub podwyższone wartości CO2 w ciągu dnia1.
 • Wysoki poziom wsparcia wentylacji (> 6,8 ml/kg należnej masy ciała lub 9,0cm H2O) jest skorelowany z niższym nocnym poziomem TcCO2 u pacjentów z wolno przebiegającą NMD9.

Interfejsy NIV

Wentylacja mechaniczna może być prowadzona przez nos, usta lub kombinację obu.6 Do stosowania NIV w nocy powszechnie wykorzystuje się maski, w tym maski nosowe, maski pełnotwarzowe, maski zakrywajace całą twarz i systemy uszczelniające usta.

 • Wybór interfejsu zwykle zależy od wyboru pacjenta i/lub lekarza oraz objawów. Postęp w zakresie technologii przyczynił się do poprawy komfortu pacjenta i zwiększenia tolerancji/przestrzegania zaleceń1,7.
 • Wentylacja przez ustnik może być preferowana w ciągu dnia przez pacjentów, którzy są w stanie tolerować ten interfejs6

Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)

Terapia CPAP nie jest zalecana, ponieważ często występuje hipowentylacja i zdarzenia centralne.1

Pozostałe metody leczenia wspomagającego

Leczenie wspomagające obejmuje eliminację wydzieliny/wzmocnienie kaszlu, leczenie farmakologiczne, rekrutację płuc i trening mięśni oddechowych.

 • Klirens wydzieliny i wzmocnienie kaszlu są możliwe dzięki stosowaniu metody „breath-stacking”, ręcznego wspomagania kaszlu lub zastosowania asystorów kaszlu1,3,5
 • Ślinotok można zwalczyć farmakologicznie za pomocą leków antycholinergicznych lub toksyny botulinowej w celu zmniejszenia wydzielania śliny1.
 • Zalecane są manewry zwiększające objętość płuc, chociaż brakuje długofalowych danych na temat skuteczności tej interwencji1,10
 • Trening mięśni oddechowych może zwiększyć ciśnienie w jamie ustnej, poprawić objawy zespołu opuszkowego i kaszel oraz może pomóc w utrzymaniu elastyczności klatki piersiowej, jednak potrzebne są dalsze badania potwierdzające długoterminowe korzyści3, 11

Leczenie NMD: podsumowanie

dzieci-choroba-nerwowo-mięśniowa-natura-wózek inwalidzki_ciemny

Niewydolność oddechowa jest najczęstszą przyczyną zachorowalności i śmiertelności u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi o szybkiej progresji. Wykazano jednak, że terapia wspomagająca oddychanie, najczęściej za pomocą NIV, poprawia przeżywalność i jakość życia pacjentów.12,13 Dodatkowo, najnowsze udoskonalenia interfejsów NIV sprawiają, że metoda ta jest lepiej tolerowana niż kiedykolwiek wcześniej.14

Podsumowując, NIV jest podstawą terapii oddechowej u pacjentów z NMD i wraz z terapiami wspomagającymi poprawia rokowania w tej populacji pacjentów.

Ta treść jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów opieki zdrowotnej.

Referencje

 1. Benditt, J. O. Respir Care 2019, 64 (6), 679-688. DOI: 10.4187/respcare.06827.
 2. Mayo Clinic. Neuromuscular disease overview. 2022. https://www.mayoclinic.org/departments-centers/neuromuscular-disease-group/overview/ovc-20443670 . (accessed March 2023).
 3. Pfeffer, G.; Povitz, M. Degener Neurol Neuromuscul Dis 2016, 6, 111-118. DOI: 10.2147/DNND.S87323.
 1. Ambrosino, N.; Carpene, N. et al. Eur Respir J 2009, 34 (2), 444-451. DOI: 10.1183/09031936.00182208.
 2. Mary, P.; Servais, L. et al. Orthop Traumatol Surg Res 2018, 104 (1S), S89-S95. DOI: 10.1016/j.otsr.2017.04.019.
 3. Carmona, H.; Graustein, A. D. et al. Annu Rev Med 2023, 74, 443-455. DOI: 10.1146/annurev-med-043021-013620.
 4. Fauroux, B.; Khirani, S. et al. Front Pediatr 2020, 8, 482. DOI: 10.3389/fped.2020.00482.
 5. Wang Z, W. M., Dobler CC et al. Noninvasive Positive Pressure Ventilation in the Home. Table G.3, Guidelines for Neuromuscular Disease. rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US), 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554178/table/appg.tab3/ (accessed March 2023).
 6. Leotard, A.; Delorme, M. et al. Sleep Breath 2022. DOI: 10.1007/s11325-022-02658-3.
 7. Sheers, N.; Howard, M. E. et al. Respirology 2019, 24 (6), 512-520. DOI: 10.1111/resp.13431.
 8. Bausek N, B. T., Aldarondo S. The power and potential of respiratory muscle training. In Respiratory equipment and devices exhibition magazine, 2018. https://www.pnmedical.com/wp-content/uploads/2018/02/White-Paper-The-Power-and-Potential-of-Respiratory-Muscle-Training-v2.pdf
 9. Kleopa KA, Sherman M, Neal B, Romano GJ,Heiman-Patterson T. Bipap improves survival and rate of pulmonary function decline in patients with ALS. J Neurol Sci 1999; 164: 82–88. DOI: 10.1016/s0022-510x(99)00045-3.
 10. Lyall RA, Donaldson N, Fleming T, et al. A prospective study of quality of life in ALS patientstreated with noninvasive ventilation. Neurology 2001;57: 153–156. DOI: 10.1212/wnl.57.1.153
 11. Nava S, Navalesi P, Gregoretti C. Interfaces and humidification for noninvasive mechanical ventilation. Respir Care. 2009;54(1):71-84. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19111108/