Badanie FACE | Badanie ASV | ResMed Polska

Badanie FACE

FACE-badanie-ResMed-705x400

FACE to prowadzone we Francji i Belgii prospektywne, wieloośrodkowe badanie obserwacyjne, które dostarczy długoterminowych danych na temat zachorowalności i śmiertelności pacjentów z niewydolnością serca (zarówno HFrEF, jak i HFpEF) leczonych ASV. Dotychczas do badania włączono ponad 400 pacjentów z 30 ośrodków. Od maja 2015 roku rekrutacja została ograniczona do pacjentów z HFpEF, z docelową liczbą 300 pacjentów z przewlekłą HFpEF.

Wstępne wyniki analizy danych

FACE-Badanie-wstępne-Dane-resmed

 

Wstępne dane z kohorty FACE wydają się potwierdzać te ustalenia1 i dostarczać pewnych pozytywnych wniosków dotyczących HFpEF:

  • Prospektywna analiza kohorty FACE miała na celu dostarczenie rzeczywistych danych na temat rokowania u pacjentów z HF z CSA leczonych ASV. Ta tymczasowa analiza dostarcza pewnych długoterminowych danych dotyczących zachorowalności i śmiertelności 391 pacjentów z HF (HFrEF, HFmrEF lub HFpEF) zakwalifikowanych do leczenia ASV obserwowanych przez 2 lata.
  • Ciężka hipoksemia (wysokie T90) podczas snu jest silnym niezależnym czynnikiem ryzyka śmiertelności u pacjentów z HF (HR=12).
  • Terapia ASV wiązała się z poprawą rokowania u pacjentów z niewydolnością serca i ciężką nocną hipoksemią o etiologii innej niż niedokrwienna, szczególnie w podgrupach ze średnim lub zachowanym LVEF, ale nie ze zmniejszonym LVEF.

 

Referencje:

  1. R Tamisier et al: Late Breaking Abstract – Morbidity and mortality of chronic heart failure (CHF) patients with central sleep apnoea (CSA) treated by adaptive servoventilation (ASV): Interim results of FACE cohort study_Update. ERJ September 2017 Supplement.