Wyniki badań dotyczących NIV w POChP | ResMed Polska

Badania kliniczne NIV w POChP

Poznaj główne wyniki najnowszych badań klinicznych i ich znaczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i kwalifikacji pacjentów.

Rozpoczęcie NIV w POChP: ścieżki postępowania i ocena wyników terapii

POChP jest chorobą przewlekłą o wysokiej chorobowości i trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.1 Chociaż jest to najczęstsze wskazanie do długoterminowej domowej wentylacji nieinwazyjnej (NIV), brakuje jasnych zaleceń dotyczących optymalnego czasu rozpoczęcia NIV dla różnych fenotypów POChP. W badaniu Montana przeanalizowano dane 54 545 pacjentów w celu zbadania przebiegu choroby u pacjentów z POChP przed rozpoczęciem domowej NIV w celu ustalenia, czy wcześniejszy przebieg choroby ma wpływ na efekty leczenia pacjentów.

Korzyści płynące ze stosowania NIV u pacjentów z POChP w warunkach domowych są oparte na dowodach naukowych

Badanie HOT-HMVhot-hmv-study-graph

Badanie HOT-HMV2 wykazało 51% zmniejszenie ryzyka ponownej hospitalizacji lub zgonu u pacjentów z POChP z hiperkapnią leczonych nieinwazyjną wentylacją domową i tlenoterapią.

 

Główne wnioski z badania HOT-HMV

Spadek ryzyka ponownej hospitalizacji lub zgonu o 51%.

Aby uniknąć jednej hospitalizacji lub zgonu w ciągu 12 miesięcy, należy objąć leczeniem 6 pacjentów.

Redukcja ryzyka ponownej hospitalizacji o 74% w ciągu pierwszych 28 dni.

Zmniejszenie częstotliwości zaostrzeń o 34%.

Wentylacja wysokim ciśnieniem efektywnie obniżyła poziom CO2, a terapia była dobrze tolerowana*.

Wentylacja wysokim ciśnieniem efektywnie obniżyła poziom CO2, a terapia była dobrze tolerowana*.

W następstwie wyników badania HOT-HMV2 przeprowadzono analizę ekonomiczną w celu oceny efektywności kosztowej terapii HOT-HMV w porównaniu z samą HOT u pacjentów z POChP w Wielkiej Brytanii z utrzymującą się hiperkapnią po zaostrzeniu zagrażającym życiu.3

Analiza wskazuje, że prawdopodobieństwo efektywności kosztowej terapii HOT-HMV wynosi 62%, na podstawie kosztu leczenia wynoszący 30 000 GBP.

Badanie Köhnlein

mortality-reduction-icon

Zmniejszenie ryzyka zgonu o 76% w ciągu 1 roku dzięki NIV4

W tym randomizowanym, kontrolowanym badaniu wykazano znaczną poprawę przeżywalności u stabilnych pacjentów z POChP z hiperkapnią, którzy byli skutecznie leczeni za pomocą NIV.

quality-of-life-icon

Poprawa jakości życia4

Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza St George’s Respiratory Questionnaire wykazało u pacjentów leczonych za pomocą NIV znaczną poprawę jakości życia.

Kwalifikacja pacjentów do NIV w warunkach domowych

Pacjenci wracający do zdrowia po wystąpieniu ostrej niewydolności oddechowej związanej z zaostrzeniem POChP powinni zostać zbadani po 2-4 tygodniach od ustąpienia kwasicy oddechowej, przy czym pacjenci z utrzymującą się hiperkapnią powinni zostać włączeni do NIV w warunkach domowych.2

Pacjenci w stabilnym stanie z POChP z przewlekłą hiperkapniczną niewydolnością oddechową również odnoszą korzyści z domowego NIV.4

Rozbieżności w zakresie czasu rozpoczęcia NIV w warunkach domowych, może być wyjaśnieniem różnic pomiędzy wynikami w poszczególnych badaniach.2,5

Schemat przedstawiający kwalifikację pacjentów do NIV w warunkach domowych na podstawie danych z badań klinicznych.2,4

patient-selection-noninvasive-ventilation-COPD

Wytyczne GOLD

Wytyczne Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) stwierdzają, iż NIV w warunkach domowych może poprawić przeżycie bez hospitalizacji w przypadku wybranych populacji pacjentów po niedawnej hospitalizacji, szczególnie u pacjentów z ciężką, utrzymującą się w ciągu dnia hiperkapnią (PaCO2 ≥52 mmHg’, poziom wiarygodności = B).6

Wytyczne ERS

Interdyscyplinarny zespół ERS Task Force opublikował oparte na dowodach zalecenia dotyczące klinicznego zastosowania długoterminowej terapii NIV w warunkach domowych u pacjentów z przewlekłą hiperkapniczną POChP:7

 • Stosowanie długoterminowej terapii NIV w warunkach domowych u stabilnych chorych na POChP z hiperkapnią;
 • Stosowanie długoterminowej terapii NIV w warunkach domowych u pacjentów z POChP po zaostrzeniu wymagającym ostrej terapii NIV;
 • Zastosowanie ustawień NIV mających na celu redukcję dwutlenku węgla;
 • Stosowanie trybu wspomagania ciśnieniowego jako trybu pierwszego wyboru respiratora.

Jak prowadzić terapię NIV u pacjentów z POChP w warunkach domowych: najlepsze praktyki

Obniżenie podwyższonych poziomów dwutlenku węgla we krwi tętniczej powinno być jednym z głównych celów NIV w warunkach domowych.8

Dane z badań klinicznych potwierdzają, iż wyższe ciśnienie wdechowe mające na celu redukcję podwyższonych stężeń dwutlenku węgla przyczynia się do zwiększenia skuteczności terapii NIV w warunkach domowych.2,4

NIV o wysokiej intensywności nie ma negatywnego wpływu na przestrzeganie zaleceń, jakość snu lub jakość życia.9

Monitorowanie parametrów terapii

Monitorowanie jest niezbędne w przypadku pacjentów, u których rozpoczęto terapię NIV wysokiej intensywności. Technologia telemedyczna może to ułatwić, dostarczając dane dotyczące wentylacji, asynchronii pacjent-respirator, pomiarów gazometrii przezskórnej i innych istotnych parametrów.

Webinary z zakresu terapii niewydolności oddechowej

Pogłębiaj swoją wiedzę i poznaj opinie ekspertów, oglądając najnowsze webinary, sympozja i wywiady ze specjalistami opieki zdrowotnej i głównymi ekspertami. Obejmują one tematy i badania dotyczące leczenia niewydolności oddechowej, koncentrując się na POChP, NIV w warunkach domowych, HFT i zdrowiu cyfrowym.

Wsparcie dla badań inicjowanych przez badaczy

ResMed wierzy w potrzebę wspierania etycznych, niezależnych badań klinicznych, prowadzonych przez wyspecjalizowanych zewnętrznych badaczy.

 

Ta treść jest przeznaczona wyłącznie dla specjalistów opieki zdrowotnej.

Referencje:

*Jak wykazały 3- i 6-miesięczne rezultaty w zakresie jakości życia i przestrzegania zaleceń terapii.

 1. World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd) (accessed October 27, 2023)
 2. Murphy P et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial, JAMA. Published online May 21, 2017. doi:10.1001/jama.2017.4451.
 3. Murphy PB et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of COPD in the United Kingdom (UK). American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2018;197:A2517
 1. Köhnlein T, et al., Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
 2. Struik FM, et al. Nocturnal non-invasive ventilation in COPD patients with prolonged hypercapnia after ventilatory support for acute respiratory failure: a randomised, controlled, parallel-group study. Thorax 2014;69:826-34.
 3. Vogelmeier DF, et al. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of COPD. Am J Respir Crit Care Med 2017;195:557-82.
 4. Ergan B, Oczkowski S, Rochwerg B, et al. European Respiratory Society Guideline on Long-term Home Non-Invasive Ventilation for Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eur Respir J 2019; in press (https://doi.org/10.1183/13993003.01003-2019).
 5. Nocturnal non-invasive positive pressure ventilation for COPD. Windisch W et al. Expert Rev Respir Med. 2015 Jun; 9(3):295-308
 6. Dreher M, et al. Noninvasive ventilation in COPD: impact of inspiratory pressure levels on sleep quality. Chest 2011;140:939-45