Korzyści związane z zastosowaniem ASV* u pacjentów z CSA | ResMed Polska

ASV oferuje istotne korzyści kliniczne*

ASV oferuje istotne korzyści w leczeniu bezdechu centralnego*, w porównaniu z innymi formami terapii PAP – w tym zmniejszenie AHI, redukcję zdarzeń oddechowych i złagodzenie senności w ciągu dnia.

Dla kogo terapia ASV* jest odpowiednia?

Każdy pacjent z frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF)>45% kwalifikuje się do ASV.1,2,3,4 Potwierdzono, że obserwowane ryzyko śmiertelności w badaniu SERVE-HF występuje u pacjentów z LVEF ≤45%, a niekorzystne skutki ASV korelują z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności skurczowej LV.5

Przed rozpoczęciem ASV należy wykluczyć obniżoną LVEF.1 Przed zastosowaniem ASV ważne jest, aby upewnić się, że LVEF wynosi >45%. W tym celu zaleca się wykonanie badania echokardiograficznego.

Stanowiska ekspertów1,2,3,4 i instytucji opieki zdrowotnej są zgodne co do tego, że pacjenci z LVEF>45% nadal kwalifikują się do leczenia ASV, jeśli istnieje kliniczne uzasadnienie dla jego stosowania. Do ASV kwalifikują się pacjenci w następujących wskazaniach1,2,3,4

 • Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową
 • CSA związany z długotrwałą terapią opioidami bez hipowentylacji pęcherzykowej
 • Idiopatyczny CSA lub oddech Cheyne’a-Stokesa
 • Złożony/ostry/oporny CSA
 • CSA po udarze niedokrwiennym.

Od maja 2015 r. francuskie i niemieckie instytucje opieki zdrowotnej uzgodniły ograniczenie przeciwwskazań do niewydolności serca z obniżoną EF ≤45%.4

Dowiedz się więcej o aparacie ResMed wyposażonym w algorytm terapii ASV: AirCurve 10 CS PaceWave.

ASV lepiej niż CPAP kontroluje zdarzenia oddechowe u pacjentów z CompSA

W analizie intention-to-treat, sukces (wskaźnik bezdechu i bezdechu [AHI] < 10) po 90 dniach terapii został osiągnięty u 89,7% pacjentów leczonych ASV w porównaniu do 64,5% uczestników leczonych CPAP.6

[N = 66, prospektywne badanie randomizowane].

asv-korzyści-kontrolowanie-zdarzeń-oddechowych-ResMed

ASV zmniejsza resztkową senność po terapii APAP u pacjentów z mieszanym bezdechem sennym

Po 30 dniach leczenia APAP, ASV zapewnił dodatkową redukcję (w porównaniu do wartości wyjściowej) o 12,9% AHI, 48,5% wskaźnik centralnego bezdechu sennego (CSAI), 26,1% wskaźnik mikro-udarów (MAI) i 37,9% skali senności Epworth (ESS) przy podobnym średnim ciśnieniu.7

[N = 42, badanie sekwencyjne]

asv-korzyści-zmniejszenie-resztkowa-senność-ResMed

ASV skuteczniej niż BPAP ST redukuje zdarzenia oddechowe w CSA wywołanym opioidami

W przypadku CSA wywołanego opioidami terapia ASV zmniejszyła AHI o 84,7%, wskaźnik centralnego bezdechu (CAI) o 95,7%, wskaźnik bezdechu (AI) o 96,4% i wskaźnik zdarzeń oddechowych (RAI) o 77,1% w porównaniu z BPAP ST. Parametry oddechowe zostały znormalizowane u 83,3% pacjentów korzystających z ASVAuto, ale tylko u 33,3% pacjentów korzystających z BPAP ST.8

[N = 18, badanie prospektywne, randomizowane, naprzemienne, z poliomnografią].

asv-korzyści-opioidy-csa-ResMed

ASV poprawia AHI i ESS u pacjentów po ostrym udarze niedokrwiennym mózgu

Terapia ASV poprawiła rokowanie u pacjentów po ostrym udarze niedokrwiennym z CSA, zmniejszając AHI o 81,8% i ESS o 35,6%.9

[N = 15, analiza retrospektywna jednoośrodkowa].

asv-Korzyści-po ostrym udarze niedokrwiennym mózgu-ResMed

ASV poprawia rzut serca i prognozę w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową*

Wyniki prospektywnych badań randomizowanych i obserwacyjnych obejmujących pacjentów z niewydolnością serca (które zostały już zaprezentowane i wkrótce zostaną opublikowane) wskazują, że terapia ASV może być korzystna u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową oraz u pacjentów z CSA ze współistniejącym obturacyjnym bezdechem sennym.10 Obecnie nie ma dowodów na to, że pacjenci ci byliby narażeni na jakiekolwiek ryzyko wynikające z terapii ASV.

Materiały video dotyczące terapii ASV: obejrzyj wypowiedzi ekspertów na temat terapii ASV.

Jak postępować z pacjentami z centralnym bezdechem sennym?

Poznaj rozwiązanie ResMed Adaptive Servo-Ventilation (ASV)*, które zapewnia harmonię, bezpieczeństwo i komfort.

Referencje:

* Terapia ASV jest przeciwwskazana u pacjentów z przewlekłą, objawową niewydolnością serca (NYHA 2-4) ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF ≤ 45%) i umiarkowanym lub ciężkim dominującym centralnym bezdechem sennym.

 1. d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1):Epub ahead of print. http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.1.
 2. Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome? Expert opinions. Revue des Maladies Respiratoires, 2015 Dec, 32(10):1072-81.
 1. Aurora RN & al. Updated Adaptive Servo-Ventilation Recommendations for the 2012 AASM Guideline: „The Treatment of Central Sleep Apnea Syndromes in Adults: Practice Parameters with an Evidence-Based Literature Review and Meta-Analyses”. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2016 May 15, 12(5):757-61.
 1. Randerath W et al. ERJ Express. Published on December 5, 2016 as doi: 10.1183/13993003.00959-2016.  
 1. AirCurve 10 CS PaceWave clinical manual July 2015. 
 1. Morgenthaler et al. The Complex Sleep Apnea Resolution Study, Sleep, Vol. 37, No. 5, 2014.  
 1. Su et al. Adaptive pressure support servoventilation: a novel treatment for residual sleepiness associated with central sleep apnea events, Sleep Breath, 2011;15:695-699.  
 1. Cao et al. A Novel Adaptive Servoventilation (ASVAuto) for the Treatment of Central Sleep Apnea Associated with Chronic Use of Opioids, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 10, No. 8, 2014.  
 1. Brill et al. Adaptive servo-ventilation as treatment of persistent central sleep apnea in post-acute ischemic stroke patients, Sleep Medicine 15, 2014;1309-1313. 
 1. Bitter T et al. Eur Respir J 2010; 36: 385–392 06 Yoshihisa et al. European Journal of Heart Failure doi:10.1093/eurjhf/hfs197