Bezdech senny i technologia cyfrowa w opiece zdrowotnej|Badania w zakresie SDB | ResMed Polska

Bezdech senny i technologia cyfrowa w opiece zdrowotnej

Zaangażowanie pacjentów przy wykorzystaniu nowych technologii w celu poprawy przestrzegania terapii dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych.

Malhotra A, et al. CHEST 2017.

Badanie obserwacyjne obejmujące ponad 128 000 osób z bezdechem sennym, których urządzenia pozwalają na zdalne monitorowanie terapii przez lekarza lub przez samych pacjentów za pośrednictwem myAir™, opartej na analizie zachowań kognitywnych aplikacji ResMed

Wnioski: W badaniu przedstawionym na kongresie CHEST 2016 Amerykańskiego Kolegium Lekarzy Chorób Klatki Piersiowej, firma ResMed podzieliła się dowodami na to, że osoby korzystające z narzędzi do samodzielnego monitorowania online podczas leczenia bezdechu sennego za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (PAP) są znacznie bardziej skłonne do kontynuowania terapii.

 • Ponad 87% pacjentów, którzy korzystali z aplikacji ResMed myAir™ i byli monitorowani za pomocą aplikacji ResMed AirView™ kontynuowało terapię przez 90 dni.1
 • Pacjenci, którzy nie korzystali z myAir, ale byli monitorowani za pomocą AirView, nadal wykazywali wyższy poziom przestrzegania zaleceń: 70% zamiast szacowanego średniego przestrzegania zaleceń CPAP na poziomie 50% bez monitorowania – wartość wyjściowa z literatury.1,2

myair-airview-brak-monitorowania-ResMed

„To nowe badanie pokazuje, że narzędzia do samokontroli online angażują pacjentów i znacząco poprawiają ich przestrzeganie i stosowanie się do leczenia. Chociaż nasze badanie koncentrowało się na użytkownikach PAP, uważamy, że wyniki te można uogólnić szerzej pod względem roli, jaką narzędzia online mogą odgrywać w poprawie ogólnej zgodności z leczeniem”.

Adam Benjafield, PhD – Wiceprezes ResMed ds. medycznych

Zwiększenie świadomości pacjenta z bezdechem sennym.

PwC, 2016.

Badanie: Przeanalizowano anonimowe dane dotyczące codziennego użytkowania od ponad 23 000 pacjentów w okresie 3 miesięcy w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii, którzy byli leczeni CPAP lub za pomocą aparatu z automatycznym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (APAP) z powodu bezdechu sennego.2 Pacjenci otrzymywali terapię z klinik snu i podmiotów świadczących opiekę domową, a wszyscy byli monitorowani za pomocą telemonitoringu przez pielęgniarkę lub lekarza. Ponad 1800 pacjentów było również zarejestrowanych w systemie myAir firmy ResMed [link to myAir product page].

Wnioski: Badania przeprowadzone przez PwC wykazały, że pacjenci korzystający z narzędzi do samokontroli online używają swoich urządzeń dłużej w ciągu nocy.

 • Pacjenci korzystający z myAir™ używają swoich urządzeń średnio o 46 minut dłużej w ciągu nocy w porównaniu do pozostałych pacjentów.2
 • Średni poziom stosowania się do leczenia CPAP przez nowych pacjentów w pierwszym tygodniu leczenia wynosi 76% w przypadku pacjentów korzystających z myAir w porównaniu do 71% w przypadku pozostałych pacjentów.3

“”W ostatnich latach wprowadzenie telemonitoringu dało klinikom snu i świadczeniodawcom opieki domowej narzędzie do proaktywnej interwencji w celu pomocy pacjentom rozpoczynającym leczenie CPAP. Dzięki myAir monitorowanie telemedyczne zostało przeniesione na wyższy poziom, a niniejsze badania potwierdziły, że pacjenci, którzy z niego korzystają, wykazują znacząco i wymiernie lepsze stosowanie się do zaleceń i użytkowanie niż pozostali pacjenci”.”

Christian Käfling, z PwC

 

46min-z-myair-resmed

 

Program telezdrowia dotyczący przestrzegania CPAP zmniejsza nakład pracy i zapewnia podobne przestrzeganie zaleceń i skuteczność w porównaniu ze standardową opieką.

Munafo D, et al. Sleep Breath 2016.

Badanie: Ocena skuteczności i wymagań dotyczących pracy szkoleniowej zautomatyzowanego programu przesyłania wiadomości telemedycznych w sieci w porównaniu ze standardową opieką u nowo zdiagnozowanych pacjentów z OBS.

Wyniki: Telemedycyna może zmniejszyć zapotrzebowanie na szkolenia przy jednoczesnym utrzymaniu przestrzegania zaleceń.

 • Czas trwania szkolenia w przeliczeniu na pacjenta został znacząco zredukowany z 58,3 minut w grupie objętej standardową opieką do 23,9 minut w grupie pacjentów korzystających z telemedycyny. Większość pacjentów w tej grupie stwierdziła, że nowe podejście spełniło lub przekroczyło ich oczekiwania.

Oparte na telemedycynie proaktywne zarządzanie pacjentami podczas terapii dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych.

Holger Woehrle, et al. Somnologie, January 2017,
Wyniki uzyskane przez ResMed Germany Healthcare, niemieckiego dostawcę usług opieki domowej

Badanie: Dane pochodzące od dużego niemieckiego dostawcy opieki domowej zostały wykorzystane do zbadania wpływu proaktywnego zarządzania terapią pacjentów, wspieranego przez zdalny dostęp do danych terapii PAP, na zakończenie terapii w porównaniu ze standardową opieką. Proaktywna strategia wykorzystywała dane z AirView. Pacjenci otrzymujący pierwszą terapię PAP zostali włączeni i przeanalizowani w dopasowanych parach, z 3401 pacjentami w każdej grupie.

Wyniki: Proaktywna strategia zarządzania oparta na telemedycynie w porównaniu ze standardową opieką nad pacjentami z PAP wiązała się z niższym wskaźnikiem długoterminowego zakończenia terapii.

 • W pierwszym roku terapii PAP ogólny wskaźnik zakończenia terapii był istotnie niższy (5,4% vs 11,0%; p < 0,001), a czas do zakończenia terapii był istotnie dłuższy (348 ∓ 58 vs 337 ∓ 76 dni; p < 0,05) w grupie proaktywnej w porównaniu ze standardową opieką.
 • Analiza proporcjonalnego ryzyka Coxa wykazała istotnie zmniejszone ryzyko przerwania terapii PAP w grupie proaktywnej w porównaniu z grupą standardowej opieki (współczynnik ryzyka 0,48, 95% przedział ufności 0,4-0,57).

Wyniki były spójne w subanalizach w zależności od płci, rodzaju urządzenia i statusu ubezpieczenia oraz u pacjentów w wieku ≥40 lat. Jednak w podgrupie pacjentów w wieku poniżej 40 lat ryzyko przerwania PAP było podobne w grupach proaktywnych i standardowych.

Retrospektywne badanie opisowe dotyczące przestrzegania zaleceń terapii CPAP związanego z użytkowaniem aplikacji myAir ResMed.

S Lynch, et al. ResMed Science Center, ResMed Ltd, Sydney, Australia, 2015.

Badanie: Retrospektywne badanie opisowe firmy ResMed dotyczące wykorzystania aplikacji myAir, zebrane z 2 343 niezidentyfikowanych rekordów pacjentów.

Wyniki: Użytkowanie aplikacji myAir firmy ResMed do samodzielnej kontroli było związane z większą adherencją terapii CPAP.

 • Badacze ustalili, że 83,9% nowych użytkowników terapii CPAP, którzy otrzymali standardową opiekę i korzystali z aplikacji ResMed myAir, przestrzegało zaleceń lekarskich w ciągu pierwszych 90 dni leczenia.
 • Równie imponujące jest to, że 75,4% użytkowników osiągnęło przestrzeganie zaleceń w ciągu 30 dni, przy medianie czasu do osiągnięcia przestrzegania zaleceń Medicare wynoszącej 23 dni.

 

Dodatkowe treści

 • Wozniak DR, et al. Interwencje edukacyjne, wspomagające i behawioralne w celu poprawy korzystania z aparatów CPAP u dorosłych z obturacyjnym bezdechem sennym. Cochrane Publication, 2014.
 • Konikkara J, et al. Wczesne rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaostrzenia POChP wiąże się ze zmniejszoną liczbą ponownych przyjęć Hospital Practice, 2016. 
 • Kuna ST, et al. Korzystanie z terapii CPAP na podstawie dostępu internetowego z lub bez wstępnej zachęty finansowej poprawia stosowanie leczenia u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym.  Sleep, 2015.

Wszelkie ostrzeżenia i środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę przed i w trakcie korzystania z produktu, znajdują się w instrukcjach obsługi. Niniejsza treść jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników opieki zdrowotnej.

Referencje:

*Terapia ASV jest przeciwwskazana u pacjentów z przewlekłą, objawową niewydolnością serca (NYHA 2-4) ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF ≤ 45%) i umiarkowanym lub ciężkim dominującym centralnym bezdechem sennym.

  1. Crocker M et al. Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy. Chest, 2016.
  2. Allen KY et al. The Clinician’s Guide to PAP Adherence. American Association for Respiratory Care, 2009.
  3. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better. 2016.